Hele laget gjør deg god

Laglederrollen

Du er her:
< Tilbake

Laglederrollen i Ridabu innebærer et administrativt ansvar for driften av laget. Være lagets kontaktperson mellom klubbens styre og sportslig utvalg.

 • Holde alle medlemmer ajour i medlemssystemet RUBIC . Viktig med tanke på medlemstilskudd og faktureringssystem.
 • Sørge for nødvendig utstyr til laget gjennom kontakt med materialforvalter materialforvalter@ridabufotball.no eller mobiltlf (se hjemmeside for oppdatert mobilnr. Ta kontakt i så god tid som mulig før dere trenger utstyret. Gjelder spesielt drakter (her kommer det meldinger fra materialforvalter når drakter skal leveres inn og hentes ut). Hold oversikt og orden på lagets spillertrøyer og materiell.
 • Stå oppført som kontaktperson for laget på fotballkretsens oversikt og melde på lag i seriespill gjennom bane@ridabufotball.no (banekomiteen melder på alle lag i FIKS-systemet)
 • Bestille treningstider når det er åpnet for det. Melding kommer fra klubben når dette er aktuelt.
 • Kampvert
  • Ta rollen som kampvert eller sette dette bort til foreldre på laget ( i samarbeid med trener/foreldrekontakt) ved kamper på Black River Park.
  • Ønske motstanders trenere, lagledere og spillere velkommen til kampen. Toaletter og evt. garderobe gjøres tilgjengelig
  • Dommer ønskes velkommen og veiledes etter behov før kamp, i pausen og etter hver kamp ( fokus på opplevelsen til dommer)
  • Lagledere på Ridabu har også et ansvar for å si i fra til tilskuere og andre lagledere som ikke oppfører seg etter fotballforbundets trener- og foreldrevettreglerØnske motstanders trenere, lagledere og spillere velkommen til kampen. Toaletter og evt. garderobe gjøres tilgjengelig
 • Ta kontakt med dommer i god tid eller senest dagen før (gjelder kamper med klubbdommer). Dommerinfo finnes på hjemmesiden www.ridabufotball.no . Ved forfall skal dommer ordnes av lagleder.
 • Bidra til at foreldrene møter på dugnader i regi av klubben og laget. Spesielt viktig med fremmøte på kiosk og søppeltømming ( trenere og lagledere fritas hvis ønskelig for søppeltømming og kioskvakter)
 • Kvittere ut nøkkel til klubbens lokaler på Black River Park og evt. andre treningslokaler. Nøkkel fås ved å kontakte materialforvalter.
 • Være spillernes og foreldrenes kontaktperson (sammen med evt. foreldrekontakt), og bidra aktivt til sosiale tiltak for laget.
 • Bidra til at alle foresatte / foreldre opplever lagets og klubbens aktivitet som positivt for sitt barn.
 • Sørge for å sette seg inn i Rubic og sørge for at alle på laget benytter dette systemet.
Table of Contents